KALTBLUT Magazine presents: Radek Pestka @Avant Models Poland – Winner of Polands Next Topmodel lensed by Wojciech Jachyra. …...