Untitled

A KALTBLUT exclusive. Photography by Yiorgos Mesimeris. The model is Alex Tolis. Fashion by HardClo, Eytys, Bottega Veneta, Calvin Klein, Hugo Boss.

Photographer / Fashion: Yiorgos Mesimeris @yiorgos.mesimeris 
Model: Alex Tolis @alexander_tolis by @vnmodels

Clothes by: HardClo, Eytys, Bottega Veneta, Calvin Klein, Hugo Boss