A KALTBLUT exclusive. Photography by Yiorgos Mesimeris. The model is Alex Tolis. Fashion by HardClo, Eytys, Bottega Veneta, …...